👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری فعالیت ها 82 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری فعالیت ها 82 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیت های برون سپاری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

82

حجم

291/43 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مقدمه مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری فعالیت ها

برون سپاری

 واگذاری برخی فعالیت های تکراری و متناوب داخلی و نیز اختیارات تصمیم گیری شرکت، به پیمان کاران خارج از آن در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه. مفهموم این عبارت این است که نه تنها خود فعالیت ها واگذار می گردند، بلکه غالباً عوامل تولیدی  و اختیارات تصمیم گیری  مرتبط با آن واگذار می گردند(گریور  ،1999).

- یک تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای انتقال (واگذاری) کار داخلی به یک تأمین کننده ی خارجی( الیوت و تورکو  ،1996).

باید توجه داشت که برون سپاری مترادف با کوچک سازی  نیست؛ چرا که با شناسایی شایستگی های محوری ممکن است نیاز باشد در این سطوح، تعداد کارکنان افزایش یابند.برون سپاری، یک فرآیند ارتباطی است که در یک سوی آن، سازمان برون سپار (کارفرما یا خریدار یا واگذارنده ی خدمت)  و در سوی دیگر آن تأمین کننده (پیمان کار یا فروشنده یا تدارک کننده ی خدمت)  قرار دارد و حلقه ی واسط بین دو، فعالیت مورد نظر برای واگذاری است.

 لذا می توان اجزای اصلی تشکیل دهنده ی برون سپاری را سه جزء زیر نامید(چشم براه و مرتضوی،1389،ص36):

- خریدار (واگذارنده ی خدمت)

- تامین کننده (تدارک کننده ی خدمت)

-فعالیت مورد برون سپاری

سابقه برون سپاری 

اگر چه کاربرد واژه ی برون سپاری در حوزه ی تولید و صنعت سابقه زیادی ندارد، اما موضوع جدیدی نیست و در گذشته به کرات مورد استفاده قرار گرفته است. به عقیده آندریو و نادا کاکاباسه  ، واگذاری فعالیت جمع آوری مالیات به پیمانکاران  (توسط دولت)، در زمان رومی ها نخستین شکل برون سپاری بوده است. در قرون هجدم و نوزدهم میلادی، در انگلستان عملیات نگهداری چراغ های خیابان ها، مدیریت زندان ها، نگهداری بزرگراه ها و جمع آوری مالیات ها، فعالیت های واگذار شده به پیمانکاران بوده است. تقریباً در همین زمان در آمریکا و استرالیا، تحویل محموله های پستی و در فرانسه، ساخت و مدیریت خطوط راه آهن و توزیع منابع آب برون سپاری شـده اند.

همچنین، از قدیـم مرسوم بوده که کشـاورزان گروهی از کارگـران مهـاجر را در زمـان برداشت محصـول استخدام می کردند؛ شرکت های ساختمانی با عقد قراردادهای فرعی، برخی امور ساختمانی را به شرکت های تخصصی مربوط واگذار می کردند؛ و دولت ها برای تولید تجهیزات نظامی، از شرکت هایی که با آنها همکاری و شراکت استراتژیک ایجاد کرده بودند، استفاده می کردند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قبل و همچنین در خلال دوران انقلاب صنعتی، صورت هایی از برون سپاری اجرا شده است.

اگر چـه واژه بـرون سپـاری بـرای نخستین بار در سال 1989 میلادی، برای تشریح تصمیم شرکت کداک  جهت واگذاری انجام فعالیت های فناوری اطلاعات خود به یکی از شرکت های نابغه آی بی ام  به عنوان یک استراتژی تجاری به کار رفت، اما با این حال، قبل از آن هم بسیاری از شرکت ها تمام فعالیت هایشان را خودشان انجام نمی دادند و فعالیت های با امکان رقابتی کمتر را به پیمانکاران بیرونی محول می کردند(چشم براه و مرتضوی،1389،ص22).

فهرست مطالب

2-1- برون سپاری    4

2-1-1- سابقه برون سپاری    5

2-1-2-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور    6

2-1-3-دلایل برون سپاری و منافع مورد انتظار    6

2-1-3-1-دلایل سازمانی    7

2-1-3-2-دلایل مرتبط با نیروی انسانی    10

2-1-4-سطوح برون سپاری    10

2-1-5- برون سپاری و مهندسی مجدد    13

2-1-6- فرآیند اجرایی برون سپاری    14

شکل( 2-1) الگوی اجرایی برون سپاری    15

2-1-7- اقدامات و پیش نیازی    15

2-1-7-1- خواست و عزم قاطع مدیریت ارشد    15

2-1-7-2- انتخاب شورای راهبری و مسؤول شورا    16

2-1-7-3- هدف گذاری شفاف    16

2-1-7-4- طراحی فرآیند اجرایی و تقسیم وظایف و مسؤولیت ها    17

2-1-7-5- ایجاد زبان مشترک بین افراد و گروههای درگیر در فرآیند    17

2-1-7-6- تعیین شایستگی محوری سازمان    17

2-1-7-7- تعیین حدود و استراتژی های برون سپاری و ملاحظات استراتژیک    17

2-1-7-8- ارزیابی ریسک ها    18

2-1-7-9-تأمین منابع و امکانات    18

2-1-7-9-ا-گام اول : تحلیل ساخت / خرید    19

2-1-7-9-ب-گام دوم : شناسایی، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان    20

2-1-7-9-ج-گام سوم : مذاکره و عقد قرارداد    20

2-1-7-9-د-گام چهارم : اجرای قرارداد و مدیریت روابط    21

2-1-7-9-ه-گام پنجم: سنجش عملکرد تأمین کنندگان    22

2-1-8-مزاياي برون سپاري    23

2-2- پیشینه تحقیق    24

2-2-1- پیشینه نظری درباره برون سپاری    24

2-2-2-نتایج تحقیقات انجام شده درباره برون سپاری    25

2-3- اثر بخشی:در جستجوی یک تعریف    27

2-4-رویکردهای مختلف اثر بخشی    29

2-4-1-رویکرد نیل به هدف    29

2-4-1-1-مسائل و مشکلات نیل به هدف    30

2-4-1-2-فایدۀ عملی رویکرد نیل به هدف برای مدیران    33

2-4-2-رویکرد سیستمی    34

2-4-2-1- مفروضات رویکرد سیستمی    35

2-4-2-2- رویکرد سیستمی در عمل    35

جدول (2-1)نمونه هایی از معیارهای اثر بخشی رویکرد سیستمی برای انواع محتلف سازمان    37

2-4-2-3- مسائل و مشکلات رویکرد سیستمی    39

2-4-3-رویکرد عوامل استراتژیک    40

2-4-3-1- مفروضات رویکرد عوامل استراتژیک    42

2-4-3-2-رویکرد عوامل استراتژیک در عمل    43

جدول (2-2) نمونه معیارهای اثر بخشی سازمانی، انتخاب شده بوسیله ذینفع های استراتژیک    44

2-4-3-3-فایدۀ عملی رویکرد استراتژیک برای مدیران    44

2-4-4-رویکرد ارزشهای رقابتی    45

2-4-4-1- مفروضات رویکرد رقابتی    46

2-4-4-2- رویکرد ارزشهای رقابتی در عمل    47

جدول( 2-3) معیارهای اثر بخشی سازمان    48

2-5- اثر بخشی سازمانی    49

2-5-1- اثر بخشی سازمان را چه چیزی تعیین می کند؟    50

2-5-1-1-متغیرهای علتی    50

2-5-1-2- متغیرهای میانجی    50

2-5-1-3- متغیرهای بازدهی یا غایتی    51

شکل (2-2)رابطه بین متغیرهای علنی، میانجی، بازده    52

2-6- هدفهای دراز مدت در مقابل هدفهای کوتاه مدت    52

2-6-1- یگانگی هدفها و اثر بخشی    53

شکل (2-3)جهات هدفهای مدیریت و زیر دستان    53

شکل (2-4)جهات مدیریت، زیر دستان و سازمان – تحقق معتدل هدفهای سازمانی    54

شکل (2-5) فقدان پیشرفت از لحاظ تحقق هدفهای سازمان    55

شکل (2-6) یگانگی هدفهای مدیریت، زیر دستان، و سازمان -  تحقق زیاد هدفهای سازمانی    55

2-6-2- مشارکت و اثر بخشی    56

2-6-3- سبک رهبری و اثر بخشی    57

2-6-4- عوامل مؤثر در اثر بخش سازمان از نگاهی دیگر    60

شکل( 2-7)عوامل مؤثر بر اثر بخشی سازمان( محمدزاده، مهروژان، 1375صص 42-40)    61

2-6-5- سنجش اثر بخشی    61

2-6-6- رویکردهای سنتی برای سنجش اثر بخشی    62

شکل(2-8) رویکردهای سنتی برای سنجش اثر بخشی سازمانی    63

2-6-6-1- روش مبتنی بر تأمین هدف    63

2-6-6-2- روش مبتنی بر تأمین منابع    67

2-6-6-3-  روش مبتنی بر فرآیند درونی    69

2-6-7- رویکرد نوین برای سنجش اثر بخشی    71

2-6-7-1- روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه های ذی نفع    72

جدول (2-5) شاخص تعیین اثر بخشی سازمان    72

2-7 -آشنـایی بـا شرکت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران    74

2-7-1- نحوه توزيع و پخش فرآورده هاي نفتي از ابتداي پيدايش نفت در ايران    74

2-7-2- تاسيس و تكامل "شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران"    78

2-7-3-شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در يك نگاه    81

منابع فارسي    82

منابع لاتين    83

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت بهينه سازي پرتفوي؛ مدل ماركويتز (فصل چهارم کتاب مديريت سرمايه گذاري پيشرفته راعي و پويان فر) برداشت اتوکدی خانه طبسی ها به همراه توضیحات مرمتی پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین پرسشنامه مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتری 50 صفحه