👈 فروشگاه فایل 👉

مباني نظري و پيشينه پژوهش التزام شغلي (کاري)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مباني نظري و پيشينه پژوهش التزام شغلي (کاري)

مباني نظري و پيشينه پژوهش التزام شغلي (کاري) در 16 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

مشخصات فايل

تعداد صفحات

16

حجم

0/19 کيلوبايت

فرمت فايل اصلي

doc

توضيحات کامل

مباني نظري و پيشينه پژوهش التزام شغلي (کاري) در 16 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

ويژگي هاي فايل

- 16 صفحه فارسي شامل مباني نظري، پيشينه تحقيق و منابع (داخلي و خارجي)

- در قالب فايل ورد قابل ويرايش با استاندارد آکادميک

- منبع نويسي شده به شيوه APA

- منابع بخش مباني از 2012 به قبل و بخش پيشينه از 1393 به قبل

فهرست مطالب

تعريف

نگرش يکپارچه به التزام کاري و بهزيستي عاطفي مرتبط با کار

پيشينه پژوهش

منابع

بخشي از متن

تعاريف و مباني

در تعريف و توصيف التزام کاري بر عواملي مانند احساسات مثبت، شامل تجربيات پرانرژي و شوق و اشتياق اشاره مي شود (وار و اينسگلو، 2012). براي مثال کارگران با التزام کاري بالا، برانگيخته ميشوند تا انرژي بيشتري را صرف کنند، حتي در صورت وجود سختيها و مورد تهديد واقع شدن بهزيستيشان. از اين رو لايتر  و باکر (2010) التزام کاري را به عنوان يک حالت مثبت ارضاکننده و برانگيزاننده عاطفي در نظر گرفتند.

پيشينه تحقيقات

ساعي، نعامي و نيسي (1393) در پژوهش خود تحت عنوان رابطه بين متغيرهاي انگيزشي هدف گذاري، عدالت سازماني، کنترل شغلي، خودکارآمدي شغلي، و خودتنظيمي، با التزام کاري کارکنان يک سازمان صنعتي به اين نتيجه رسيدند که بين همه متغيرهاي پيش بين به استثناي خودکارآمدي شغلي، با التزام کاري و ابعاد آن روابط مثبت و معناداري وجود دارد. نتايج رگرسيون هم زمان نيز نشان داد که خودتنظيمي، عدالت سازماني، و کنترل شغلي مهم ترين متغيرهاي پيش بيني کننده التزام کاري، نيرومندي، و وقف خود هستند و خودتنظيمي مهم ترين پيش بيني کننده تجربه جذب در کارکنان است. اين مطالعه فرايندي را توصيف مي کند که به واسطه آن، انگيزش شغلي کارکنان قادر به پيش بيني التزام کاري آنان است.

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه جدایی روانشناختی (هافمن، 1984) پرسشنامه شخصی كالیفرنیا ، رفتار اجتماعی ثورپ، كلارك و تیكز 1953 اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری برنامه سازی در رسانه و نقش تکنولوژی در آن با تاکید بر رویکرد مدیران و طبقه بندی برنامه ها مقایسه های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف